Monitoring funduszu korkowego

„Obco brzmiące słowo monitoring to nic innego jak zorganizowany sposób obserwacji. Każdy może zadawać pytania tym, którzy wydają publiczne pieniądze. Ten, kto ma pieniądze – ma władzę! Uważam, że nie warto powierzać naszych pieniędzy nikomu, bezgranicznie wierząc w jego dobre intencje. Warto obserwować efekty wykonywania zadań realizowanych w naszym imieniu, i za nasze pieniądze. Żadna kontrola nie zastąpi obywatelskiej obserwacji”. (Grażyna Rojek, członkini Strońskiego Forum Obywatelskiego).

 

Gmina Otwock jest jedną z trzydziestu gmin w Polsce, w których prowadzony jest monitoring funduszu korkowego, czyli środków  finansowych, jakie gmina otrzymuje za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki te powinny być wykorzystane przez  gminę na profilaktykę i przeciwdziałanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Listę gmin biorących udział w obywatelski monitoringu funduszu korkowego można zobaczyć tu:

http://watchdog.org.pl/62,1282,siec_obywatelska__watchdog_polska_wyniki_rekrutacji_do_monitoringu_funduszu_korkowego.html

10 grudnia 2013 r. do Prezydenta Miasta Otwock został wysłany list informujący o tym, że Fundacja Pro Homini rozpoczyna monitoring wydatkowania środków z funduszu korkowego.

Zadanie jest koordynowane przez organizację Sieć Obywatelska Watchdog Polska (www.watchdog.org.pl).  Dużo ciekawych informacji dotyczących funduszu korkowego można też znaleźć na stronie: www.korkowe.samiswoje.pl.

 

Karta zasad organizacji monitorujących działalność administracji publicznej

W imieniu swoich członków organizacje pozarządowe – zgodnie z zapisanymi w Konstytucji zasadami „dialogu społecznego” i „pomocniczości” pragną być partnerem rządu i samorządów wszystkich szczebli poprzez artykułowanie potrzeb i wartości wspólnot, w których działają, uczestniczenie w realizowaniu działań podejmowanych na rzecz wspólnoty oraz pomoc w formułowaniu celów polityki społecznej i kierunków rozwoju.

Jednak partnerstwo pomiędzy organizacjami a administracją jest możliwe jedynie wtedy, gdy istnieje nie tylko dobra wola współpracy, ale również mechanizmy wzajemnej kontroli. Stąd też konieczność istnienia organizacji prowadzących monitoring, który jest zaplanowanym, usystematyzowanym i prowadzonym według przyjętego schematu badaniem wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile stosowane procedury są zgodne z prawem (zarówno z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym, jak i prawami niższego rzędu) oraz na ile rzeczywiście wykorzystywane są na rzecz „dobra wspólnego”.


Podstawowe zasady:

Obiektywność

Monitoring jest metodą dochodzenia do rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat zasad i efektów działania administracji publicznej i nie może być traktowany wyłącznie instrumentalnie, jako sposób udowadniania z góry założonej tezy. Oznacza to, że w swoich działaniach organizacja i jej przedstawiciele winni wyżej stawiać prawdę ponad doraźną skuteczność czy interes własnej organizacji. 

Działalność dla dobra wspólnego

Monitoring jest elementem wpływania na poprawę funkcjonowania społeczności lokalnych (w tym ochrony środowiska naturalnego), a nie tylko narzędziem badawczym. Oznacza to, że nie powinien być, poza skrajnymi przypadkami, jedynie formą krytyki, ale próbą rozpoczęcia procesu negocjacji i wspólnych działań na rzecz poprawy istniejącej sytuacji.

Jawność

Organizacje kontrolujące muszą ze szczególną troską dbać o jawność swoich działań i unikać sytuacji, w których ich działania mogłyby być postrzegane jako nieetyczne, a ich obiektywizm poddany w wątpliwość.

Rzetelność

Osiągnięcie celów przyjętych przez organizację wymaga konsekwentnego i kompetentnego działania. Dlatego organizacje powinny podejmować zadania na miarę kompetencji i możliwości, wywiązywać się z umów i zobowiązań, dbać o wysoką jakość realizowanych działań.


Pobierz list informujący w formacie PDF
Pobierz informację o monitoringu w formacie PDF


Dokumentacja prowadzonego zadania:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 
(http://www.bip.otwock.pl/uchwaly/6kad/133_11.pdf)

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
(http://www.bip.otwock.pl/uchwaly/6kad/296_12.pdf)

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 
(http://www.bip.otwock.pl/uchwaly/6kad/446_13.pdf)

 

3 styczeń – złożenie wniosków o udostępnienie informacji publicznej do Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem o przeprowadzone kontrole w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Otwocku w ciągu ostatnich trzech lat.

7 styczeń – NIK odpowiedziała, że nie prowadziła kontroli w wymienionym przez nas latach i zakresie w Otwocku.

13 styczeń – odpowiedź RIO dotycząca kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Otwocka, która obejmowała  wydatki m. In. na realizacje Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Protokół kontroli RIO

7 styczeń – złożyliśmy pierwszy wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zobacz wniosek

15 styczeń – odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta

Zobacz odpowiedź

17 styczeń – odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Otwocka

Zobacz odpowiedź

23 styczeń – złożenie drugiego wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Zobacz wniosek

3 luty – odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Otwocka

Zobacz odpowiedź

6 marzec – udostępnienie informacji publicznej

Treść maila

Załączone dokumenty:

  1. sprawozdanie z MPPIRPA 2012.pdf
  2. LISTY OBECNOŚCI.pdf

10 marzec – złożenie wniosku o uzupełnianie udostępnionej  informacji publicznej

Zobacz wniosek

14 marzec – złożenie trzeciego wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Zobacz wniosek

21 marzec - Odpowiedzi na wnioski

Zobacz odpowiedzi

kwiecień - Artykuł w „Linii Otwockiej”

Zobacz artykuł

czerwiec - Podsumowanie monitoringu

Zobacz podsumowanie

Wspierają nas

Bardzo dziękujemy firmie MD Prestige
za ciągłe wsparcie
finansowe i rzeczowe!
OKT Otwock Kick-boxing Team
O-Kurczaki.pl - fakty, nowości, zdrowe odżywianie i wszystko co wiąże się z drobiem.
Zapraszamy serdecznie do La Cresso - manufaktury pizzy.
Dziękujemy Pani Kamilli Kędziorek
jest dla nas dużym wsparciem!

Salon fryzjerski DIVA

Andriollego 16 lok. 9, 05-400 Otwock
tel/fax: 22 779 31 90
e-mail: kamillakedziorek@gmail.com

Sklep fryzjerski

Mirosław Kędziorek
e-mail: biurodiva@wp.pl
Klub Batory
Kancelaria Ksiegowa Hanna Suchecka

Napisz lub zadzwoń

Ewa Jedynak
telefon: 513-332-441

Justyna Górnowicz
telefon: 501-781-132

e-mail:  biuro@prohomini.pl

Podaruj kilka groszy

Bank Millennium S.A.
17 1160 2202 0000 0002 0719 9773

Jesteśmy członkiem

Jesteś tutaj: Start | Z życia fundacji | Obywatelski monitoring funduszu korkowego | Monitoring funduszu korkowego